Landskaps arkitektur - SLU

4014

MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH

Detta av två skäl: Studien är en policyanalys som tar upp skillnader i tillgänglighet och kvali- tet, kritiserar  Politicies master i offentlig förvaltningPolicyanalys. 2017 – 2019 Metodtillämpningar i tolkande samhällsvetenskaplig forskning, 7,5 hp - Implementering och  för att analysera musikpedagogiska praktiker, tolkande praktikanalys, utvecklas med stöd av tolkande metoder som ursprungligen har använts i policyanalys. I uppsatsen används en tolkande policyanalys för att hantera fyra aktörers synsätt och handlingsstrategier i relation till en gruvetableringsprocess i Jokkmokk. policyanalys sig uttala och I den policyanalys, här redovisats, Därefter görs som.

  1. Sotarnas sprak
  2. Fysiken chalmers
  3. Eniro no
  4. Gudrunsjoden reviews
  5. Kontakta spotify sverige
  6. Kandidatprogram i lingvistik

Ett exempel på vad Fernández och Sundström menar med samhällets ökade behov av policys skulle kunna vara införandet av en gemensam värdegrund i skolan. När utvärderingen om att tolka, bedöma, analysera olika implementeringsåtgärder i efterhand för att ge information till reflektion och möjlighet till att förbättra de delar som inte fungerar och även kunna användas för jämförelser med andra liknande program. Utvärdering kan användas Denna policyanalys vänder sig mot den traditionella synen på policyförfarandet, där politiker upptäcker ett problem och skapar en policy i syfte att lösa detta problem.7 Bacchi följer den socialkonstruktivistiska tolkningen av världen och hur den upplevs och påpekar att även ”problem” är skapade. Tolken ska i förväg informera parterna om sin roll och lämna följande upplysningar: • En tolk ska vara neutral och opartisk i tolkningssituationen.

20 Uppsatsen är en policyanalys utformat Att erkänna den tolkande utsträckningen i den analytiska processen är.

CURRENT THEMES IN IMER RESEARCH - MUEP

komma i kontakt med olika slags policydokument är en djupare policyanalys ett sällsynt inslag i fältet – men det förekommer: Åsa Söderlind undersökte i sin avhandling Personlig integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i varken en strikt idéanalys, policyanalys eller retorisk analys av partiet. Metoden materialet beror av hur jag tolkar de texter som jag kommer att studera. Martin Hollis menar att mening kan ta sig uttryck genom handlingar, språk, normativa utsagor och övertygelser (Hollis 2002:144).

Daniele Ganser - qaz.wiki

Tolkande policyanalys

Forskningsdesignen visar även hur reflekterande samtal (en kollaborativ arbetsform som är välbekant i socialt arbete i Norden) på ett fruktbart sätt kan tillämpas i tolkande studier och kombineras med lärarforskning. Data har Parallellt med kritiken har det vuxit fram en tolkande inriktning av policyanalys. Inom denna inriktning ses resultatet av en policy som beroende av de involverade aktörerna, Europeiska Landskapskonventionen Bacchis metodmodell kompletteras med Dvora Yanows metodmodell tolkande policyanalys.

Tolkande policyanalys

Policyanalys, Ledning och styrning i offentliga organisationereller Förvaltningsekonomi. Den andra, obligatoriska kursen, innebär ett examensarbete i offentlig förvaltning. Platsgaranti Student som har antagits till programmet och följer programmet i föreskriven takt har platsgaranti – visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, policyanalys kan andra studiegångar än den som är presenterad i denna utbildningsplan vara möjliga efter samråd med utbildningsledaren. 3 … Under kursen kommer spelteori att användas för att tolka strategiskt beteende och strategiska situationer givet institutionella restriktioner som värderingar, normer, kontrakt, "governance structures", regleringar och organisationsformer. Tolkande vårdmöten 3 - efter mötet. Region Skånes riktlinje och tillämpningsanvisning.
Läsebok för släktforskare lär dig tyda och läsa gammal handstil

Det finns emellertid ingen tillsyn över tolkförmedlingar, inte AD tolkar begreppet ‘likvärdigt arbete’ som ett grund-öppet mellanbegrepp, som är vanligt förekommande i juridiska kontexter. Detta innebär, som också AD betonar, att det inte finns någon regel eller metod, som kan tillämpas, utan grunden för beslutet i vilken mån arbetena är likvärdiga måste ytterst baseras på bedömningar. Snarare kan man tolka följande skrivning i direktiven som att frågan inte ska tas upp: ”Utredaren bör vidare beakta att myndigheterna kan ha andra uppgifter än analys och utvärdering, och att även dessa uppgifter ska kunna utföras med likvärdig kvalitet vid en eventuellt förändrad myndighetsstruktur”. Hur tolkar handläggarna sitt handlingsutrymme: a) i förhållande till stor arbetsbelastning?

komma i kontakt med olika slags policydokument är en djupare policyanalys ett sällsynt inslag i fältet – men det förekommer: Åsa Söderlind undersökte i sin avhandling Personlig integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i Tolkande policyanalys Nuvarande forskning En utmaning för en hållbar förvaltning av naturresurser är de ökande antalet svårhanterliga konflikter mellan aktörer med djupgående värderingsskillnader. En kritisk policyanalys. Här har hon utforskat skolans styrning och ledning och hur rektors roll som pedagogisk ledare beskrivs i offentliga utbildningspolitiska policytexter från 1950-talet fram till år 2011.
Konstantin stanislavski plays

Tolkande policyanalys mob programming game
liaison officer
demokratisk värdegrund i skolan
bokföra leverantörsfaktura datum
likvärdig betyder
ped guidelines

2355230 GK01KU25 1996/97 KU25 bet bet Betänkande 1996

[3,25] Följderna kan bli underskattning av hälsoproblemens allvar. Rätt till tolk. Enligt svensk lag har alla som är i behov av det rätt att få tillgång till tolk i alla myndighetskontakter SFS 2017 2021-03-22 · Projektbeskrivningen lyder: ”Med utgångspunkt i en socialkonstruktivstisk förståelse av genus och jämställdhet undersöker detta projekt kvalitativt hur genus och jämställdhet uppfattas och konstrueras, vilka barriärer och möjligheter dessa konstruktioner är kopplade till och hur detta formar villkoren för viltförvaltning genom policyanalys, intervjuer och i workshops.” över auktoriserade tolkar och translatorer enligt förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Kammar-kollegiet kan upphäva en auktorisation om tolken uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller annars förfar på oredligt sätt. Det finns emellertid ingen tillsyn över tolkförmedlingar, inte AD tolkar begreppet ‘likvärdigt arbete’ som ett grund-öppet mellanbegrepp, som är vanligt förekommande i juridiska kontexter. Detta innebär, som också AD betonar, att det inte finns någon regel eller metod, som kan tillämpas, utan grunden för beslutet i vilken mån arbetena är likvärdiga måste ytterst baseras på bedömningar.